در بيع شرط كه مبيع بقيمت بسيار نازا بخريداربرگزار ميشود چگونه ميتوان گفت: قصد بايع حقيقت بيع نيست؟و حال اينكه: اولا ـ با علم بغبن فاحش...

ادامه مطلب

  حقوق ثبت